1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2019.

2. Prevádzkovateľ a užívateľ

 • Dodávateľom a poskytovateľ služby dotaznicek.sk (ePrieskum.sk,surveyokay.com,dotazniky.eu,dotazovani.cz,rundfrage.at,frageform.de) je ITEA.SK s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. IČO: 52 512 185, DIČ: 2121077046, IČ DPH: SK2121077046, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.139860/B.
 • Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba ktorá uskutoční platenú objednávku služieb.
 • Užívateľom je akákoľvek osoba ktorá využíva služby tejto online služby.

3. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Odberateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len “Objednávka”) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Odberateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto OP.

4. Poskytované služby

Na tomto webe sú poskytované služby zamerané na vytváranie online dotazníkov v prostredí internetu. Slúžia na zber a základné vyhodnotenia zozbieraných údajov. V prípade potreby sú poskytované aj administračné alebo programátorské práce suvisiace s týmito službami.

5. Podmienky vytvárania on-line dotazníkov

 • Dodávateľ má právo dotazníky pozastaviť alebo zrušiť, zamedziť ich zverejneniu ktoré porušujú niektoré z pravidiel.
 • Dotazník nesmie obsahovať zber osobných údajov definovaných podľa smernice GDPR.
 • Dotazník nesmie poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa služby
 • Dotazník musí mať uvedený jasný účel a cieľ, ktorý bude uvedený v uvodnom texte dotazníka
 • Dotazník nesmie budiť dojem neplatenej resp. skrytej reklamy bez súhlasu prevádzkovateľa
 • Dotazník nesmie byť v rozpore so zákonmi Slovenskej Republiky, prípadne v rozpore so zákonmi krajiny kde sa nachádza cieľová skupina respondentov
 • Ak užívateľ prisľúby za vyplnenie dotazníka akúkoľvek odmenu, musí byť v úvodnom texte dotazníka jasne zverejnené kto danú odmenu poskytuje a odovzdá
 • Dotazník nesmie obsahovať informácie, obrázky prípadne iné materiály, ktoré nie sú vhodnote pre osoby mladšie ako 18 rokov.
 • Dotazník nesmie propagovať násilie, porušovať práva menšín alebo šíriť nenávisť.
 • Dotazník nesmie mať obsah ktorý je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi.
 • Ak autor dotazníka prisľúby akúkoľvek odmenu, musí v dotazníku jasne a presne špecifikovať, kto danú odmenu poskytuje. Dotazník nesmie budiť dojem, že odmenu poskytuje dodávateľ.
 • Autor dotazníka plne zodpovedá za zverejnenie výsledkov prieskumu akýkoľvek spôsobom, aj v prípade že povolí zverejnenie na stránkach dodávateľa.

6. Záruky, náhrada škody

 • Dodávateľ voči odberateľovi ručí za prípadne škody, výpadky a stratu dát len do výšky v ktorej objednávateľ zaplatil svoju službu.
 • Nedostupnosť prípadne poruchy v rozsahu do 5% času poskytovania služby sa nepovažuje za výpadok. Doba výpadku začína plynúť až nahlásením výpadku od odberateľa.
 • Užívatelia ktorý využívajú službu bezplatne nemajú žíadne záruky dostupnosti a prevádzky, a ani nárok na akékoľvek kompenzácie.
 • Stránky prevádzkovateľa nemusia fungovať na všetkých dostupných prehliadačoch, prípadne na niektorých starších verziach.
 • Každý užívateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať činnosť ktorou by mohol narušiť dostupnosť a funkčnosť tejto služby, pokúšať sa o prístup k účtom iných užívateľov, v opačnom prípade bude sankcionovaný a bude na takéhoto užívateľa podané trestné oznámenie.

7. Zrušenie objednávky a registrácia užívateľa

 • Všetky objednávky ktoré nie su ešte zaplatené, prípadne zaplatená služba ešte sa nezačala poskytovať, môžu kedykoľvek zrušiť.
 • Registrácia do služby je bezplatná.
 • O zrušenie registrácie je nutné požiadať e-mailom prevádzkovateľa.

8. Ochrana osobných údajov

Dotazníková služba umožňuje registrovaným užívateľom vytvárať internetové dotazníky, zbierať odpovede od respondentov, stiahnuť si ich v podobe surových dát alebo ich nechať automaticky vyhodnotiť pomocou štatistických funkcií. Vytvorené dotazníky môžu byť na základe formulácie otázok a spôsobu distribucie dotazníkov buť anonymné alebo neanonymné, výsledky vyplnených dotazníkov môžu byť verejné pokiaľ si zadávateľ zvolil pri vytvorení dotazníka ich zverejnenie. V prípade neanonymných dotazníkov sa prevádzkovateľ stáva spracovateľom osobných údajov a zadávateľ správcom osobních údajov. Povinnosťou zadávateľa je k takýmto dotazníkom pripojiť vlastné zásady spracovania osobných údajov. Okrem vytvárania dotazníkov, služba umožňuje užívateľom dostávať newsletter a jednorázové notifikácie.

Subjektami osobných údajov sú zadávatelia dotazníkov, respondenti neanonymných dotazníkov, odoberatelia newsletrov, a vo všeobecnosti návštevnici tohoto webu a služby.

Všetky odpovede respondentov sú v predvolenom nastavení úplne anonymné, u vyplňovaných dotazníkov nie je dokonca uvedená ani IP adresa respondenta v čitateľnej podobe (u dotazníka je len uložený iba tzv. „MD5 hash“ vygenerovaný na základe IP adresy, čísla dotazníka a dlhé „soli“; tento MD5 hash je použitý iba pre prípadnú ochranu pred viacnásobným vyplnením dotazníka z jedného počítača; na základe znalosti MD5 hashe vyplneného dotazníka nie je možné bez zvýšeného úsilia zistiť pôvodnú podobu IP adresy ani napr. spojiť odpovede na dva rôzne dotazníky urobené z jedného počítača; MD5 hash je použitý iba pre zaistenie funkcie „ochrana pred viacnásobným vyplnením“ a nie je poskytnutý ani Zadávateľovi dotazníka).

Aj keď je väčšina vytváraných dotazníkov z vyššie uvedených dôvodov anonymná, niektoré dotazníky môžu byť tzv. „Neanonymné“ – v takom prípade je Prevádzkovateľ spracovateľom osobných údajov týchto neanonymných respondentov a Zadávateľ dotazníka Správcom osobných údajov. Spracovanie dát sa v takomto prípade riadi zásadami, ktoré u dotazníka zverejní Zadávateľ dotazníka.

Dotazník sa môže stať neanonymním buď tým, že jednou z otázok dotazníka bude dotaz na nejaký osobný / identifikačný / kontaktný údaj (typu e-mailová adresa), alebo ak bude pri distribúcii dotazníka do adresy dotazníka pridaný identifikačné token (tento token sám o sebe neobsahuje žiadne čitateľné osobné údaje, ale slúži ako kľúč k priradenie vyplneného dotazníka ku konkrétnej osobe).

Ak je neanonymný dotazník súčasne verejným dotazníkom, stanú sa odpovede súčasťou archívu výsledkov na stránkach prevádzkovateľa.

Práva neanonymných respondentov sa riadi predovšetkým Zásadami spracovania osobných údajov, ktoré pri dotazníku zverejní Zadávateľ dotazníka. Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za úniky osobných údajov, ktoré spôsobí Zadávateľ neanonymných dotazníkov.

Otázky na osobné / identifikačné / kontaktné údaje sú u verejných dotazníkov v rozpore s Obchodnými podmienkami. Pokiaľ na takúto otázku u dotazníka narazíte, informujte prosím Prevádzkovateľa na e-mail info@surveyokay.com – dotazník bude bez zbytočného odkladu zmazaný alebo prepnutý do skrytého režimu (Prevádzkovateľ vykonáva len náhodné kontroly dodržiavania tohto pravidla).

Na stránkach poskytovateľa sú používané nástroje tretích strán a to Google Analytics, Google Adsense, Mouseflow a podobne. Tieto služby využívajú súbory COOKIES a ukladajú informácie o správaní návštevníkov ako aj IP adries. Neukladajú však odpovede respondentov. V prípade ak nechcete aby tieto nástroje ukladali súbory COOKIES zablokujte si súbory COOKIES v prehliadači.

Pri každom vyplnenom dotazníku poskytovateľ okrem dát vyplnených v dotazníku ukladá aj čas odoslania dotazníka a kryptovanu IP adresu respondenta.
IP adresa ako aj ďalšie dostupné informácie môžu byť odovzdané orgánom ktoré sú činné v trestnom konaní v prípade ak si ich vyžiadajú.
IP adresy sú ukladané výlučne pre potreby systémov poskytovateľa, a nie sú sprístupnené odberateľom

Vypísaním objednávký Objednávateľ potvrdzuje že ním zadané údaje sú správne presné a pravdívé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom. Údaje sú v rozsahu meno, priezvisko, nazov firmy, adresa, e-mail a telefonne číslo.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné poskytnuté osobné údaje) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:

 • poskytnutie nevyhnutných údajov o Objednávateľovi zmluvnému partnerovi Poskytovateľa, ktorý sa z poverenia Poskytovateľa zaoberá vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa – a to len v prípade, že Objednávateľ neuhradí poplatky spojené s jeho Objednávkou po dobu viac ako 60 dní odo dňa splatnosti vystavenej predfaktúry aleb faktúry. V takomto prípade budú údaje o Objednávateľovi použité zmluvným partnerom Poskytovateľa a to len na účely vymáhania pohľadávky.
 • osobné údaje ako Meno, Priezvisko a e-mail adresa, môžu byť zverejnené pri uvedení autora dotazníka

Práva subjetov údajov:

 • Právo na informácie
 • Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť
 • Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie
 • Právo na výmaz
 • Právo na obmedzenie spracovanie
 • Právo namietať (povedie spravidla k vymazaniu osobných údajov)
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Právo získať od Prevádzkovateľa dotazníkovej služby potvrdenie o tom, či sú osobné údaje subjektu spracúvajú.
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc aj profilovanie.
 • Právo sťažovať dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika.
 • Právo byť informovaný v prípade úniku osobných údajov a bezpečnostných incidentov

9. Práva a povinnosti užívateľa

 • Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje. Užívateľ je povinný udržiavať tieto údaje aktuálne.
 • Užívateľ je povinný chrániť prístupové heslá a chrániť ich pred zneužitím.
 • Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za dáta a obsah, ktorý v predmetnom systéme spracováva a zaväzuje sa používať poskytnutý systém v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj krajín, ktorých sa jeho činnosť týka.
 • Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť zmluvu zrušením svojho účtu, ak jeho účet nie je blokovaný z dôvodu porušenia niektorej z obchodných podmienok. Všetky dáta používateľa budú po zrušení účtu nenávratne vymazané.

10. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu užívateľa tieto obchodné podmienky (VOP) a cenník. O zmene obchodných podmienok bude prevádzkovateľ informovať vrámci dotazníkového informačného systému. Objednávateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní od zmeny obchodných podmienok.